Poll

Het nieuwe werken…Statistieken

Gebruikers online: 2786
Gebruikers online in netwerk: 53184
Afgelopen 24 uur in netwerk
Kandidaten ingeschreven: 2
Vacatures geplaatst: 0

Algemene voorwaarden

JobsTechniek bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. JobsTechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van websites van derden.

JobsTechniek bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. JobsTechniek staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van JobsTechniek of derden. JobsTechniek is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van CV’s en vacatures geplaatst door derden.

Wanneer u uw CV of andere persoonlijke gegevens wilt wijzigen, of als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen.

Om het recht op privacy van onze bezoekers te beschermen is deze informatie anoniem en algemeen. Daardoor kan aan de hand van deze informatie geen individuele gebruiker worden getraceerd.

JobsTechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

JobsTechniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van JobsTechniek betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. JobsTechniek kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. JobsTechniek is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

Bedrijven kunnen zich alleen inschrijven indien ze een geldig E-mailadres noteren. E-mailadressen van werkgevers die eindigen op bv hotmail.com of van providers worden verwijderd, evenals de geplaatste vacatures van deze bedrijven.